Cos de tramitació processal i administrativa

Imparte:

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds

Tenir nacionalitat espanyola.
Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del títol de BUP, FP2, batxillerat o equivalent.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l´Administració Pública

Temari general:

• La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. La corona i les corts generals. El Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.

• Drets i deures dels agents de l’administració de justícia.


Temari específic:

• Procediment judicial.

• Normativa nacional i comunitària en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Curso
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de...