CEF Barcelona Centro de Estudios Financieros

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

CEF Barcelona Centro de Estudios Financieros
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Barcelona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Gran de Gracia, 171
  Barcelona 08012
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  Aquest Cos té assignades funcions de realització d´activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s´inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

  Per a accedir a aquest cos s´exigeix: Títol Superior Universitari

  Requisitos

  A més del Cos Superior, el CEF també prepara l´accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d´Administratius (Batxiller Superior).

  Programa

  Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

  Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

  Àmbit General (40 temes)
  Àmbit Jurídic (40 temes)
  Àmbit Econòmic (40 temes)
  Àmbit de Prevenció (40 temes)
  PROVES
  L´Oposició consta de 2 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

  Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora
  Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
  Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts
  Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores
  SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

  Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
  Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...