Agent Rural Generalitat de Catalunya

Imparte:

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

REQUISITS DE L´ALUMNE

• Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.

• Haver complert els 18 anys i no haver superat l´edat de jubilació forçosa.

• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.

• No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.

• Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català.

• Estar en possessió del permís de conduir B.

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l´Administració Pública.


• Et preparem totes les proves (temari, psicotècniques, físiques, personalitat, entrevista) des del primer dia.

TEMARI GENERAL

• La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d´Autonomia. La Unió Europea. El procediment administratiu. La funció pública.


TEMARI ESPECÍFIC

• El cos d´agents rurals. Procediment administratiu sancionador. Delictes contra el medi ambient. Llei forestal de Catalunya. Espècies de flora protegides. Conservació hàbitats i espècies.

• Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.

• L´activitat apícola, cinegètica i piscícola a Catalunya.

• Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.

• Mesures de prevenció d´incendis forestals. Regulació sobre l´accés motoritzat. El Reglament d´armes. Maquinària agrícola i forestal.

• La pesca marítima i el marisqueig a Catalunya. Reserves marines.

• Cartografia. Geografia física de Catalunya.

• Metereologia.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Curso
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de...